Vedtægter

Vedtægter for PGT – PlayGroundTriathlon

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen ”PGT – PlayGroundTriathlon” er stiftet den 16.10.2013 og har hjemsted i Københavns kommune. Foreningen søger tilslutning til Dansk Triatlon Forbund (DTriF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og vil hvis optaget være underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dens medlemmer dyrker og udbreder triatlon i Danmark og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at skabe en interesse og udvikling for denne idræt i bland medlemmerne. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til, at engagere sig og tage et medansvar i foreningen samt dens aktiviteter. Ved tilslutning til DTriF får foreningen mulighed for at udbyde licenser til medlemmerne. Foreningen er åben for navnesamarbejdsaftaler med relevante parter, der kan gavne foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via www.playgroundtriathlon.com

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker via www.playgroundtriathlon.com med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles indenfor en rimelig tidsperiode.

 

§ 6 Kontingent

Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Et kontingent løber ét år fra tegningsdato.

 

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold. Den ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelsen inkl. dagsorden, samt mulighed for at fremsende forslag skal finde sted med fire ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der kommet forslag, sendes de til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt særligt indbudte af bestyrelsen. Alle aktive medlemmer har stemmeret, dog ikke hvis de er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved uenighed træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forgangne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år – evt. til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (i lige år)

7) Valg af næstformand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af revisor

12) Eventuelt

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

En dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og denne vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis fem medlemmer ønsker det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Medlemmerne har også denne mulighed hvis mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter dette ønske overfor bestyrelsen med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter at dette ønske modtagelse. Indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. følger de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsmodel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 1 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Formanden og næstformand er på valg i lige år, kassereren, sekretæren er på valg i ulige år. For at kunne indgå i bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 16 år og have stemmeret, jf. § 9.

 

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar fremlægge årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen. Revisoren skal i februar hvert år, gennemgå årsrapporten og kontrollere, at beholdningerne er til stede og korrekte. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har altid adgang til at kontrollere regnskab og beholdninger.

 

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsen, som minimum formanden, kasseren og sekretæren. Ved økonomiske dispositioner over 0 kr. kræves underskrift af formand eller kasserer i forening. Låneoptagelse på mere end 0 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en særlig ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at en opløsning kan vedtages, kræves det, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for opløsningen. Skulle der være flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, dog uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

PlayGroundTriathlon

Copyright © All Rights Reserved